Welcome to Young Conwy! Please sign up or login

The Filter

The Filter

The Filter is a Wales-only, bilingual information and advice service about tobacco and smoking. We’re not here to moan to you about the dangers of smoking because everyone knows that smoking kills - half of regular and ex-smokers die from smoking-related illnesses - but we want to give you the facts and filter out the myths about tobacco. We’re just saying that if you’re going to do it, do it with informative, accurate knowledge on what you’re doing. Our website houses tonnes of facts, campaigns, news stories and general information on anything to do with smoking, from “what is shisha?” to “the cost of smoking.”

The project also includes:

  • A quit line with free phone, text and online instant messenger support for anyone in Wales who's under 25 and wants to give up smoking or learn more about the effects of tobacco

  • Training for young people and adults about smoking, the effects of tobacco and how to support others to give up

  • Volunteering opportunities both in person and online

  • A film competition where young people can win prizes for making 2 minute adverts showing their friends why smoking is a bad idea

-------------------------------------

The Filter ydy gwasanaeth gwybodaeth a chyngor dwyieithog ynglŷn â thybaco ac ysmygu sydd yng Nghymru yn unig. Nid ydym yma i gwyno i chi ynglŷn â pheryglon ysmygu oherwydd mae pawb yn gwybod bod ysmygu yn lladd - mae hanner o ysmygwyr rheolaidd a chyn-ysmygwyr yn marw o afiechydon yn gysylltiedig ag ysmygu - ond rydym ni am roi'r ffeithiau i chi a hidlo allan y chwedleuon ynglŷn â thybaco. I gyd yr ydym ni'n dweud yw, os ydych chi fynd i smygu, gwnewch hynny gyda'r wybodaeth addysgiadol, gywir ar beth yr ydym ni'n gwneud. Mae ein gwefan yn gynnwys llawer o ffeithiau, ymgyrchoedd, straeon newyddion a gwybodaeth gyffredinol am unrhyw beth i wneud gydag ysmygu, o "beth yw shisha?" i "gost ysmygu."


Mae'r prosiect hefyd yn cynnwys:

  • Llinell rhoi'r gorau iddi gyda ffon ddi-dâl, testun a chefnogaeth negeseua sydyn ar-lein i unrhyw un yng Nghymru sydd o dan 25 ac am roi'r gorau iddi neu ddysgu mwy ynglÅ·n ag effeithiau tybaco.
  • Hyfforddiant i bobl ifanc ac oedolion yngl?n ag ysmygu, effeithiau ysmygu a sut i gefnogi eraill i roi'r gorau iddi.
  • Cyfleoedd gwirfoddoli mewn person ac ar-lein
  • Cystadleuaeth ffilm ble y gall pobl ifanc ennill gwobrau am wneud hysbysebion 2 munud yn dangos i'w ffrindiau pam mae ysmygu yn syniad gwael

Contact Details

Contact Address:
ASH Wales
2nd Floor
14-18 City Road
Cardiff
CF24 3DL
(National Office)
Phone Number:
02920 490621 (office) / 08088 022888 (advice line, 3pm to 8pm Monday to Friday)
Mobile:
07860 022888 (text messages, 3pm to 8pm Monday to Friday)
Email Address:
[javascript protected email address]
Website URL:
thefilterwales.org/

Opening Hours

Is this information correct? If not, please get in touch.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.